Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon neuroyhdistys ry.

Sen kotipaikka on Kuopio ja pöytäkirja- ja rekisteröintikielenä on suomi.

Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Iisalmen, Kaavin, Keiteleen, Kiuruveden, Kuopion, Lapinlahden, Leppävirran, Pielaveden, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Sonkajärven, Suonenjoen, Tervon, Tuusniemen, Varkauden, Vesannon ja Vieremän kunnat.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Neuroliittoon.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on toimia yhdyssiteenä MS-tautia ja harvinaista neurologista mm. selkäydin- ja pikkuaivosairauksia (harnes) sairastaville ja heidän läheisilleen sekä muille yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille vertaistuen ja sairauksia koskevan tiedon välittämiseksi, liikunnan edistämiseksi sekä paikallisvaikuttamisen toteuttamiseksi.

3 § Tarkoituksen toteuttamistavat
 1. Ohjaa, tukee ja seuraa kerhojen ja muiden vastaavien omaan toimintaansa kuuluvien ryhmien toimintaa,
 2. Vaikuttaa sairastavien ja heidän läheistensä oikeuksien toteutumiseen valvomalla ja seuraamalla muun muassa sairaanhoidon, kuntoutuksen sekä sosiaaliturvan asioita omalla toimialueellaan,
 3. Verkostoituu ja tekee esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja vaikuttamistoimintansa toteuttamiseksi,
 4. Tiedottaa sairauksista, järjestää esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä kokouksia,
 5. Edistää jäsenien liikuntamahdollisuuksia ja järjestää jäsenilleen liikuntamahdollisuuksia sekä muuta aktivoivaa ja virkistävää toimintaa kuten juhlia ja retkiä,
 6. pitää yhteyttä vastaaviin yhdistyksiin ja muihin toimijoihin,

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi suorittaa rahankeräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa irtainta tai kiinteää omaisuutta, perustaa rahastoja, järjestää arpajaisia ja myyjäisiä, sekä toteuttaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.

4 § Yhdistyksen jäsenet ja jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä.

Yhdistyksen potilasjäseniksi voidaan hyväksyä MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta (harnes) sairastavat.

Omaisjäseniksi voidaan hyväksyä potilasjäsenen perheenjäsenet ja muut läheiset.

Kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä muut henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat kannatusmielessä tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta.

Jäseneksi hyväksytty merkitään yhdistyksen jäsenluetteloon.

Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Yhdistyksellä voi olla myös kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtaja. Yhdistyksen kokous kutsuu kunniajäseniksi ja kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä.

5 § Jäsenmaksu

Jokainen varsinainen jäsen suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuna sen määrän, jonka yhdistyksen syyskokous päättää.

Kannatusjäsenen maksu määrätään erikseen henkilölle ja yhteisölle.

Yhteisöjen maksu voidaan porrastaa enintään viiteen eri maksuluokkaan, joiden suuruus määräytyy yhteisön vuosibudjetin mukaan.

Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

6 § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla sen yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan kirjattavaksi.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahden (2) vuoden ajalta tai jos jäsen tahallisesti rikkoo tai kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen sääntöjä. Ero tulee voimaan eroamisvuotta tai erottamisvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta.

7 § Yhdistyksen toimielimet
 1. Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.
 2. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
 3. Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia ja työryhmiä.
 4. Yhdistyksen toiminnan helpottamiseksi ja tehostamiseksi sen jäsenet voivat tarvittaessa perustaa rekisteröimättömiä kerhoja ja pienryhmiä. Kerho tai pienryhmä ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle toiminnastaan ja sen alueesta.
8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

Kannatusjäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla ei ole äänioikeutta. Heillä on kuitenkin läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.

Käsiteltävät asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä ratkaisee arpa.

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa päätettävät asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
 4. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 5. Esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.
 6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 7. Joka kolmas vuosi valitaan edustajat Neuroliitto ry:n Iiittokokoukseen.
 8. Joka kolmas vuosi valitaan ehdokkaat Neuroliitto ry:n liittovaltuustoon.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa päätettävät asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksipöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
 4. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, vuosittain hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
 5. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa/varatilintarkastajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 6. Päätetään varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruudet.
 7. Päätetään hallituksen jäsenten mahdollisista palkkioista ja määrätään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien palkkiosta.
 8. Hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle kalenterivuodelle.
 9. Hyväksytään talousarvio tulevalle kalenterivuodelle.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat.
9 § Kokouskutsut

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä tai jäsenkirjeellä tai sähköpostilla tai ilmoituksella Avain-lehdessä sekä yhdistyksen kotisivuilla internetissä.

10 § Aloitteet

Asia, jonka jäsen haluaa esittää yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on jätettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta.

11 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan syyskokouksessa valittava puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat vähintään 4 ja enintään 8 varsinaista jäsentä ja vähintään 4 ja enintään 8 varajäsentä. Varajäsenet toimivat jäseninä valintajärjestyksessä.

Hallituksen jäsenistä vähintään 2 tulee olla potilasjäseniä.

Jäsenistä on vuosittain erovuorossa enintään 1/2, aluksi arvalla ratkaisten.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita joko hallituksen jäsenistä tai hallituksen ulkopuolelta.

12 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään 2/3 hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokous voidaan pitää myös puhelin- tai etäkokouksena, jos kaikki hallituksen jäsenet antavat tähän suostumuksensa.

Hallituksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan.

Kokouskutsu lähetetään vähintään viikkoa (7 vrk) ennen kokousta hallituksen päättämällä tavalla. (kirje, sähköposti, tekstiviesti).

13 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa lain, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
 2. edustaa yhdistystä
 3. valita yhdistyksen sihteeri, rahastonhoitaja sekä muut toimihenkilöt
 4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille tulevat asiat
 5. ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset,
 6. pitää jäsenluetteloa
 7. vastata yhdistyksen taloudesta
 8. esittää kevätkokoukselle kalenterivuosittain toimintakertomus ja tilinpäätös sekä syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio
 9. tukea ja seurata kerhotoimintaa
 10. valvoa ja ohjata toimintasuunnitelmien (yhdistys ja kerhot) toteutumista
 11. toimittaa vuosikokousasiakirjat Neuroliittoon
 12. suorittaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät.
14 § Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätösasiakirjat, joihin sisältyy kerhojen tilitiedot, tulee toimittaa toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

15 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Tämän lisäksi hallitus voi erikseen kirjallisesti määrätä nimeämänsä henkilön tai henkilöt kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

16 § Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan ottaa esille yhdistyksen kokouksessa, jos asia on kokouskutsussa mainittu.

Päätöksen tekeminen edellyttää vähintään 2/3 annetuista äänistä.

Yhdistyksen omaisuus on yhdistyksen purkautuessa luovutettava purkamispäätöksessä tarkemmin mainittavalla tavalla käytettäväksi Pohjois-Savon neuroyhdistyksen toiminta-alueen MS- tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastavien kuntouttavaan toimintaan.

17 § Yhdistyksen talous- ja matkustussääntö ja toimintaohjeet

Yhdistyksellä voi olla näitä sääntöjä täydentäviä ohjeita kuten talous-, matkustus- ja toimintaohjeet, jotka ja joiden muutokset hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä yhdistyksen kokouksessa.

18 § Sääntöjen soveltaminen

Yhdistyksestä on muutoin voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty. Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeuden säilyvät.